LIST CODE HÀNG MICROSONICS SENSOR
Mã hàng Tên sản phẩm Keyword

mic+35/E/TC

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

mic+35/EE/TC

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

mic+130/D/TC

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

mic+130/D/TC/E

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

mic+130/DD/TC

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

mic+130/DD/TC/E

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

mic+130/IU/TC

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

mic+130/IU/TC/E

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

mic+130/DIU/TC

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

mic+130/DIU/TC/E

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

mic+130/E/TC

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

mic+130/EE/TC

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

mic-25/D/M

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

mic-25/IU/M

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

mic-35/D/M

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

mic-35/DD/M

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

mic-35/IU/M

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

mic-130/D/M

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

mic-130/DD/M

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

mic-130/IU/M

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

mic-340/D/M

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

mic-340/DD/M

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

mic-340/IU/M

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

mic-600/D/M

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

mic-600/IU/M

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

pico-usf 6/25/CD/S/HV/M18

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

pico-usf 6/25/CD/S/HV/M18E

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

pico-usf 6/25/CD/S/VHV/M18

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

pico-usf 6/25/CD/S/VHV/M18E

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

pico-usf 8/10/CD/S/HV/M18

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

pico-usf 13/16/CD/S/HV/M18

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

pico-usb 25/CD/HV/M18

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

pico-usc 25/0/CD/S/HV/M18

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

pico-usc 25/0/CD/S/HV/M18E

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

pico-usc 25/2/CD/S/HV/M18

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

pico-usd 25/2/CD/S/HV/M18

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

pico-usd 25/0/CD/S/HV/M18

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

pico-usd 25/0/CD/S/HV/M18E

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

pico-ust 25/CD/S/HV/M18

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

pico-ust 25/CD/S/HV/M18E

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

pico-usv 25/CD/S/HV/M18

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

pico-usv 25/CD/S/HV/M18E

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

pico+15/F

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

pico+15/WK/F

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

pico+25/F

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

pico+25/WK/F

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

pico+25/I

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

pico+25/WK/I

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

pico+25/U

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

pico+25/WK/U

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

pico+35/F

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

pico+35/WK/F

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

pico+35/I

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

pico+35/WK/I

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

pico+35/U

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

pico+35/WK/U

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

pico+100/F

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

pico+100/WK/F

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

pico+100/I

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

pico+100/WK/I 

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

pico+100/U

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

pico+100/WK/U

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

lpc-25/CDD/M18

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

lpc-25/CEE/M18

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

lpc-25/CI/M18

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

lpc-25/CU/M18

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

lpc-25/CDU/M18

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

lpc-25/CDI/M18

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

sks-15/D

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

sks-15/CD

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

sks-15/E

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

sks-15/CE

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

vnp-25/DD/TC 

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

vnp-25/IU/TC    

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

 vnp-35/DD/TC

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

 vnp-35/IU/TC

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

 vnp-130/DD/TC  

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

vnp-130/IU/TC

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

vnp-340/DD/TC 

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

vnp-340/IU/TC 

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

vnp-600/DD/TC

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

  vnp-600/IU/TC

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

vnp-25/DD/TC    

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

vnp-35/DD/TC

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

vnp-25/IU/TC

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

 vnp-35/IU/TC

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

vnp-130/DD/TC 

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

 vnp-130/IU/TC 

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

 vnp-340/DD/TC

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

 vnp-340/IU/TC

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

 vnp-600/DD/TC

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

vnp-600/IU/TC

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

 vnp-25/DD/TC     

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

 vnp-25/IU/TC

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

 vnp-35/DD/TC 

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

vnp-35/IU/TC

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

 vnp-130/DD/TC

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

 vnp-130/IU/TC

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

vnp-340/DD/TC

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

vnp-340/IU/TC

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

 vnp-600/DD/TC

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

vnp-600/IU/TC

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

vnp-25/DD/TC    

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

vnp-25/IU/TC

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

 vnp-35/DD/TC

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

vnp-35/IU/TC

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

vnp-130/DD/TC 

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

vnp-130/IU/TC

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

 vnp-340/DD/TC 

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

vnp-340/IU/TC 

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

 vnp-600/DD/TC 

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

vnp-600/IU/TC

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

wms-25/RT/HV/M18

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

wms-35/RT

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

wms-130/RT

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

wms-340/RT

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

wms-600/RT

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

zws-7/CD/QS

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

zws-15/CD/QS

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

zws-15/CD/ 5ms.a

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

zws-15/CE/QS

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

zws-15/CI/QS

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

zws-15/CU/QS

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

zws-24/CD/QS

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

zws-24/CE/QS

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

zws-24/CI/QS

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

zws-24/CU/QS

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

zws-25/CD/QS

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

zws-25/CE/QS

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

zws-70/CD/QS

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

zws-70/CE/QS

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

zws-70/CI/QS

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

zws-70/CU/QS

Cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

KST4G-5/M12/S

Đầu kết nối kèm cáp cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

KST4A-5/M12

Đầu kết nối kèm cáp cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

KST4A-5/M12/S

Đầu kết nối kèm cáp cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

KST4G-10/M12

Đầu kết nối kèm cáp cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

KST4A-10/M12

Đầu kết nối kèm cáp cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

KST5G-2/M12

Đầu kết nối kèm cáp cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

KST3A-5/M8

Đầu kết nối kèm cáp cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

KST4G-2/M8

Đầu kết nối kèm cáp cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

KST4A-2/M8

Đầu kết nối kèm cáp cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

KST4G-5/M8

Đầu kết nối kèm cáp cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

KST4A-5/M8

Đầu kết nối kèm cáp cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

STG4/M12

Đầu kết nối kèm cáp cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

STA4/M12

Đầu kết nối kèm cáp cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

STG5/M12

Đầu kết nối kèm cáp cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

STA5/M12

Đầu kết nối kèm cáp cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

LCA-2

Bọ chuyển đổi cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

LCA-2 Koffer

Bọ chuyển đổi cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

UF-90/M18

Bộ điều hướng cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

UF-90/M30

Bộ điều hướng cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

MW-ZWS1

Bọ chuyển đổi cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

MW-ZWS2

Bọ chuyển đổi cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

MW-ZWS3

Bọ chuyển đổi cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

MW-LCS1

Bọ chuyển đổi cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

BF-18

Phụ kiến gắn cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam

BF-30

Phụ kiến gắn cảm biến siêu âm 

Microsonic Vietnam, Microsonics Vietnam, Microsonic sensor Vietnam        

Xem thêm thông tin hãng tại đây

Xem thêm sản phẩm hãng tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây 


ANS là đại lý phân phối chính hãng tại Việt Nam

👉 Báo giá ngay- Hàng chính hãng- Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật 24/7
🔥 Liên hệ ngay để tư vấn và báo giá:
  Messenger

  Zalo: 091 147 2255