Đại lý Flowline Vietnam,Flowline Vietnam,Flowline 

Tên sản phẩm

Tên TV

Hãng

Description

Models

Reflective Ultrasonic Sensors | Liquids
| General Purpose & Intrinsically Safe

Cảm biến mức siêu âm phản xạ Flowline

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Reflective Ultrasonic Sensors Liquids, Cảm biến mức  siêu âm phản xạ

UG01-03

UG01-0001-40

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Reflective Ultrasonic Sensors Liquids, Cảm biến mức  siêu âm phản xạ

UG01-0001-41

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Reflective Ultrasonic Sensors Liquids, Cảm biến mức  siêu âm phản xạ

UG01-0011-40

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Reflective Ultrasonic Sensors Liquids, Cảm biến mức  siêu âm phản xạ

UG01-0011-41

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Reflective Ultrasonic Sensors Liquids, Cảm biến mức  siêu âm phản xạ

UG03-0001-40

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Reflective Ultrasonic Sensors Liquids, Cảm biến mức  siêu âm phản xạ

UG03-0001-41

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Reflective Ultrasonic Sensors Liquids, Cảm biến mức  siêu âm phản xạ

UG03-0011-40

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Reflective Ultrasonic Sensors Liquids, Cảm biến mức  siêu âm phản xạ

UG03-0011-41

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Reflective Ultrasonic Sensors Liquids, Cảm biến mức  siêu âm phản xạ

UG06-12

UG06-0001-00

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Reflective Ultrasonic Sensors Liquids, Cảm biến mức  siêu âm phản xạ

UG06-0001-01

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Reflective Ultrasonic Sensors Liquids, Cảm biến mức  siêu âm phản xạ

UG06-0011-00

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Reflective Ultrasonic Sensors Liquids, Cảm biến mức  siêu âm phản xạ

UG06-0011-01

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Reflective Ultrasonic Sensors Liquids, Cảm biến mức  siêu âm phản xạ

UG12-0001-00

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Reflective Ultrasonic Sensors Liquids, Cảm biến mức  siêu âm phản xạ

UG12-0001-01

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Reflective Ultrasonic Sensors Liquids, Cảm biến mức  siêu âm phản xạ

UG12-0011-00

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Reflective Ultrasonic Sensors Liquids, Cảm biến mức  siêu âm phản xạ

UG12-0011-01

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Reflective Ultrasonic Sensors Liquids, Cảm biến mức  siêu âm phản xạ

US01-03

US01-0001-00

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Reflective Ultrasonic Sensors Liquids, Cảm biến mức  siêu âm phản xạ

US01-0001-01

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Reflective Ultrasonic Sensors Liquids, Cảm biến mức  siêu âm phản xạ

US01-0011-00

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Reflective Ultrasonic Sensors Liquids, Cảm biến mức  siêu âm phản xạ

US01-0011-01

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Reflective Ultrasonic Sensors Liquids, Cảm biến mức  siêu âm phản xạ

US03-0001-00

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Reflective Ultrasonic Sensors Liquids, Cảm biến mức  siêu âm phản xạ

US03-0001-01

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Reflective Ultrasonic Sensors Liquids, Cảm biến mức  siêu âm phản xạ

US03-0011-00

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Reflective Ultrasonic Sensors Liquids, Cảm biến mức  siêu âm phản xạ

US03-0011-01

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Reflective Ultrasonic Sensors Liquids, Cảm biến mức  siêu âm phản xạ

LB12-1001

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Reflective Ultrasonic Sensors Liquids, Cảm biến mức  siêu âm phản xạ

US06-12

US06-0001-00

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Reflective Ultrasonic Sensors Liquids, Cảm biến mức  siêu âm phản xạ

US06-0001-01

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Reflective Ultrasonic Sensors Liquids, Cảm biến mức  siêu âm phản xạ

US06-0011-00

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Reflective Ultrasonic Sensors Liquids, Cảm biến mức  siêu âm phản xạ

US06-0011-01

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Reflective Ultrasonic Sensors Liquids, Cảm biến mức  siêu âm phản xạ

US12-0001-00

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Reflective Ultrasonic Sensors Liquids, Cảm biến mức  siêu âm phản xạ

US12-0001-01

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Reflective Ultrasonic Sensors Liquids, Cảm biến mức  siêu âm phản xạ

US12-0011-00

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Reflective Ultrasonic Sensors Liquids, Cảm biến mức  siêu âm phản xạ

US12-0011-01

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Reflective Ultrasonic Sensors Liquids, Cảm biến mức  siêu âm phản xạ

LB12-1001

Ultrasonic Sensors | Liquids
| General Purpose

Cảm biến mức siêu âm Flowline

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Ultrasonic Sensors, Cảm biến mức  siêu âm

DX10

DX10-00

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Ultrasonic Sensors, Cảm biến mức  siêu âm

DX10-01

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Ultrasonic Sensors, Cảm biến mức  siêu âm

DX10-10

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Ultrasonic Sensors, Cảm biến mức  siêu âm

DX10-11

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Ultrasonic Sensors, Cảm biến mức  siêu âm

DL10

DL10-00

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Ultrasonic Sensors, Cảm biến mức  siêu âm

DL10-01

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Ultrasonic Sensors, Cảm biến mức  siêu âm

DL10-10

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Ultrasonic Sensors, Cảm biến mức  siêu âm

DL10-11

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Ultrasonic Sensors, Cảm biến mức  siêu âm

DL14

DL14-00

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Ultrasonic Sensors, Cảm biến mức  siêu âm

DL14-01

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Ultrasonic Sensors, Cảm biến mức  siêu âm

DL14-10

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Ultrasonic Sensors, Cảm biến mức  siêu âm

DL14-11

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Ultrasonic Sensors, Cảm biến mức  siêu âm

DL24

DL24-00

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Ultrasonic Sensors, Cảm biến mức  siêu âm

DL24-01

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Ultrasonic Sensors, Cảm biến mức  siêu âm

DL24-10

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Ultrasonic Sensors, Cảm biến mức  siêu âm

DL24-11

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Ultrasonic Sensors, Cảm biến mức  siêu âm

LU23-29

LU23-00

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Ultrasonic Sensors, Cảm biến mức  siêu âm

LU23-01

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Ultrasonic Sensors, Cảm biến mức  siêu âm

LU23-10

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Ultrasonic Sensors, Cảm biến mức  siêu âm

LU23-11

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Ultrasonic Sensors, Cảm biến mức  siêu âm

LU27-00

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Ultrasonic Sensors, Cảm biến mức  siêu âm

LU27-01

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Ultrasonic Sensors, Cảm biến mức  siêu âm

LU27-10

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Ultrasonic Sensors, Cảm biến mức  siêu âm

LU27-11

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Ultrasonic Sensors, Cảm biến mức  siêu âm

LU28-00

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Ultrasonic Sensors, Cảm biến mức  siêu âm

LU28-01

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Ultrasonic Sensors, Cảm biến mức  siêu âm

LU28-10

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Ultrasonic Sensors, Cảm biến mức  siêu âm

LU28-11

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Ultrasonic Sensors, Cảm biến mức  siêu âm

LU29-00

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Ultrasonic Sensors, Cảm biến mức  siêu âm

LU29-01

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Ultrasonic Sensors, Cảm biến mức  siêu âm

LU29-10

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Ultrasonic Sensors, Cảm biến mức  siêu âm

LU29-11

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Ultrasonic Sensors, Cảm biến mức  siêu âm

LU80-84

LU80-5101

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Ultrasonic Sensors, Cảm biến mức  siêu âm

LU80-5161

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Ultrasonic Sensors, Cảm biến mức  siêu âm

LU81-5101

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Ultrasonic Sensors, Cảm biến mức  siêu âm

LU81-5161

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Ultrasonic Sensors, Cảm biến mức  siêu âm

LU83-5101

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Ultrasonic Sensors, Cảm biến mức  siêu âm

LU83-5161

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Ultrasonic Sensors, Cảm biến mức  siêu âm

LU84-5101

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Ultrasonic Sensors, Cảm biến mức  siêu âm

LU84-5161

Radar Sensors | Liquids
| General Purpose

Cảm biến mức chất lỏng Radar Flowline

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Radar Sensors Liquid, Cảm biến mức  chất lỏng radar

LR10

LR10-0010

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Radar Sensors Liquid, Cảm biến mức  chất lỏng radar

LR15

LR15-0010-20

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Radar Sensors Liquid, Cảm biến mức  chất lỏng radar

LR15-0010-30

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Radar Sensors Liquid, Cảm biến mức  chất lỏng radar

LR15-0010-40

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Radar Sensors Liquid, Cảm biến mức  chất lỏng radar

LR20

LR20-0310-30

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Radar Sensors Liquid, Cảm biến mức  chất lỏng radar

LR20-0310-40

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Radar Sensors Liquid, Cảm biến mức  chất lỏng radar

LR30

LR30-0010-10

Radar Sensors | Liquids
| Intrinsically Safe

Cảm biến mức chất lỏng Radar Flowline

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Radar Sensors Liquid, Cảm biến mức  chất lỏng radar

LR11

LR11-5421-00

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Radar Sensors Liquid, Cảm biến mức  chất lỏng radar

LR16

LR16-5021-20-00

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Radar Sensors Liquid, Cảm biến mức  chất lỏng radar

LR16-5021-30-00

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Radar Sensors Liquid, Cảm biến mức  chất lỏng radar

LR16-5021-40-00

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Radar Sensors Liquid, Cảm biến mức  chất lỏng radar

LR21

LR21-5321-30-00

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Radar Sensors Liquid, Cảm biến mức  chất lỏng radar

LR21-5321-40-00

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Radar Sensors Liquid, Cảm biến mức  chất lỏng radar

LR31

LR31-0021-10-00

Radar Sensors | Solids
| Intrinsically Safe

Cảm biến mức chất rắn Radar Flowline

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Radar Sensors Solids, Cảm biến mức chất rắn radar

LR36

LR36-5021-40-00

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Radar Sensors Solids, Cảm biến mức chất rắn radar

LR36-5321-44-00

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Radar Sensors Solids, Cảm biến mức chất rắn radar

LR97-S006

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Radar Sensors Solids, Cảm biến mức chất rắn radar

LB12-1001

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Radar Sensors Solids, Cảm biến mức chất rắn radar

LR41

LR41-5021-40-00

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Radar Sensors Solids, Cảm biến mức chất rắn radar

LR41-5021-A0-00

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Radar Sensors Solids, Cảm biến mức chất rắn radar

LR41-5321-44-00

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Radar Sensors Solids, Cảm biến mức chất rắn radar

LR41-5321-A4-00

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Radar Sensors Solids, Cảm biến mức chất rắn radar

LR46

LR46-5321-84-00

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Radar Sensors Solids, Cảm biến mức chất rắn radar

LR46-5321-04-00

Guided Wave Sensors | Liquids
| General Purpose

Cảm biến đo mức dẫn sóng Flowline

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-0

LG10-0003-00-036

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-0003-01-036

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-0013-00-036

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-0013-01-036

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-0003-00-072

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-0003-01-072

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-0013-00-072

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-0013-01-072

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-0003-00

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-0003-01

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-0013-00

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-0013-01

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-1003-00-036

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-1003-01-036

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-1013-00-036

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-1013-01-036

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-1003-00-072

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-1003-01-072

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-1013-00-072

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-1013-01-072

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-1003-00

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-1003-01

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-1013-00

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-1013-01

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG11-2003-00

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG11-2003-01

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG11-2013-00

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG11-2013-01

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-1

LG10-0003-00-036

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-0003-01-036

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-0013-00-036

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-0013-01-036

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-0003-00-072

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-0003-01-072

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-0013-00-072

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-0013-01-072

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-0003-00

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-0003-01

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-0013-00

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-0013-01

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-1003-00-036

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-1003-01-036

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-1013-00-036

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-1013-01-036

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-1003-00-072

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-1003-01-072

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-1013-00-072

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-1013-01-072

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG11-2

LG10-0003-00-036

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-0003-01-036

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-0013-00-036

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-0013-01-036

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-0003-00-072

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-0003-01-072

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-0013-00-072

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-0013-01-072

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-0003-00

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-0003-01

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-0013-00

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-0013-01

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-1003-00-036

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-1003-01-036

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-1013-00-036

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-1013-01-036

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-1003-00-072

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-1003-01-072

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-1013-00-072

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Guided Wave Sensors, Cảm biến mức dẫn sóng 

LG10-1013-01-072

Liquid Level Switches

Công tắc mức chất lỏng Flowline

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AXXX

AU18-4343-A-B

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AU18-4347-A-B

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AU28-4343-A-B-C

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AU28-4347-A-B-C

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AU38-4343-A-B-C-D

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AU38-4347-A-B-C-D

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AU48-4343-A-B-C-D-E

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AU48-4347-A-B-C-D-E

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AV16-4343-A-B

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AV16-4347-A-B

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AV26-4343-A-B-C

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AV26-4347-A-B-C

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AV36-4343-A-B-C-D

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AV36-4347-A-B-C-D

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AV46-4343-A-B-C-D-E

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AV46-4347-A-B-C-D-E

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AZ18-4343-A-B

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AZ18-4347-A-B

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AZ28-4343-A-B-C

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AZ28-4347-A-B-C

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AZ38-4343-A-B-C-D

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AZ38-4347-A-B-C-D

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AZ48-4343-A-B-C-D-E

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AZ48-4347-A-B-C-D-E

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AX23

AU23-4313-A-B-C

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AU23-4317-A-B-C

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AU23-4323-A-B-C

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AU23-4327-A-B-C

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AV23-4313-A-B-C

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AV23-4317-A-B-C

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AV23-4323-A-B-C

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AV23-4327-A-B-C

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AZ23-4313-A-B-C

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AZ23-4317-A-B-C

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AZ23-4323-A-B-C

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AZ23-4327-A-B-C

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AX1X

AU18-4243-A

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AU18-4247-A

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AU18-5243-A

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AU18-5247-A

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AV16-4243-A

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AV16-4247-A

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AV16-5243-A

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AV16-5247-A

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AZ18-4243-A

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AZ18-4247-A

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AX13

AU13-4213-A

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AU13-4217-A

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AU13-4223-A

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AU13-4227-A

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AU13-5213-A

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AU13-5217-A

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AU13-5223-A

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AU13-5227-A

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AV13-4213-A

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AV13-4217-A

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AV13-4223-A

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AV13-4227-A

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AV13-5213-A

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AV13-5217-A

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AV13-5223-A

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AV13-5227-A

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AZ13-4213-A

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AZ13-4217-A

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AZ13-4223-A

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

AZ13-4227-A

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

LU10

LU10-1305

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

LU10-1325

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

LU10-1405

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

LU10-1425

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

LU10-2305

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

LU10-2325

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

LU10-2405

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

LU10-2425

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

LZ12

LZ12-1405

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

LZ12-1425

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

LP15

LP15-1405

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

LP15-1425

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

LV10

LV10-1301

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

LV10-1351

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

LV10-5301

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

LV10-5351

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

LO10

LO10-1305

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

LO10-1325

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

LO10-1405

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

LO10-1425

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

LO10-2305

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

LO10-2325

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

LO10-2405

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Liquid Level Switches, công tắc mức chất lỏng 

LO10-2425

Level Controllers & Indicators

Bộ điều khiển và hiển thị chỉ báo mức Flowline

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LI55

LI55-1001

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LI55-1011

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LI55-1201

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LI55-1211

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LI55-1401

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LI55-1411

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LI55-8001

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LI55-8011

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LI55-8201

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LI55-8211

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LI55-8401

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LI55-8411

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LM91-1001

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LM91-2001

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LM92-1002

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LM92-2002

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LC09-2014

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LC09-2034

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LC09-2054

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LC09-0000

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LC52

LC52-1001

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LM92-1202

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LM92-2202

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LI23

LI23-1001

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LI23-1011

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LI23-1201

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LI23-1211

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LI24

LI24-1001

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LI24-1011

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LI24-1201

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LI24-1211

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LI40

LI40-1001

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

 

LC40-1001

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LC41-1001

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LC42-1001

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LC90-1001

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LC92-1001

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LM92-1202

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LM92-2202

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LC09-2014

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LC09-2034

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LC09-2054

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LC09-0000

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

 

LC40-1001

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LC41-1001

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LC42-1001

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LC90-1001

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LC92-1001

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LM92-1202

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LM92-2202

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LC09-2014

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LC09-2034

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LC09-2054

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LC09-0000

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

 

LC10-1001

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LC10-1002

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LC10-1051

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LC10-1052

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LC11-1001

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LC11-1002

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LC11-1051

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LC11-1052

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

 

LC10-1001

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LC10-1002

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LC10-1051

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LC10-1052

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LC11-1001

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LC11-1002

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LC11-1051

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LC11-1052

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

 

LC05-1001

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LC05-1051

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LC06-1001

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Level Controllers & Indicators, Bộ điều khiển&hiển thị chỉ báo mức 

LC06-1051

Fittings & Enclosures

Phụ kiên&vỏ Flowline

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Fittings & Enclosures, phụ kiển&vỏ

Reducer Bushing/ thread x thread

LM52-1400

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Fittings & Enclosures, phụ kiển&vỏ

LM52-2400

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Fittings & Enclosures, phụ kiển&vỏ

LM52-1800

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Fittings & Enclosures, phụ kiển&vỏ

LM53-2400

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Fittings & Enclosures, phụ kiển&vỏ

LM53-2800

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Fittings & Enclosures, phụ kiển&vỏ

LM53-3800

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Fittings & Enclosures, phụ kiển&vỏ

LM52-2800

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Fittings & Enclosures, phụ kiển&vỏ

LM52-3800

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Fittings & Enclosures, phụ kiển&vỏ

LM53-2S10

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Fittings & Enclosures, phụ kiển&vỏ

LM51-2S00

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Fittings & Enclosures, phụ kiển&vỏ

REDUCER BUSHING | SOCKET X THREAD

LM52-1410

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Fittings & Enclosures, phụ kiển&vỏ

LM52-2410

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Fittings & Enclosures, phụ kiển&vỏ

LM52-3410

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Fittings & Enclosures, phụ kiển&vỏ

LM52-1810

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Fittings & Enclosures, phụ kiển&vỏ

LM52-2810

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Fittings & Enclosures, phụ kiển&vỏ

LM52-3810

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Fittings & Enclosures, phụ kiển&vỏ

FLANGE | ANSI X THREAD

LM52-1850

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Fittings & Enclosures, phụ kiển&vỏ

LM52-2850

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Fittings & Enclosures, phụ kiển&vỏ

LM52-3850

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Fittings & Enclosures, phụ kiển&vỏ

LM53-3850

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Fittings & Enclosures, phụ kiển&vỏ

LM53-4850

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Fittings & Enclosures, phụ kiển&vỏ

LM53-6850

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Fittings & Enclosures, phụ kiển&vỏ

LM53-3S50

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Fittings & Enclosures, phụ kiển&vỏ

LM53-4S50

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Fittings & Enclosures, phụ kiển&vỏ

LM53-6S50

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Fittings & Enclosures, phụ kiển&vỏ

TANK ADAPTER

LM52-1890

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Fittings & Enclosures, phụ kiển&vỏ

LM52-2890

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Fittings & Enclosures, phụ kiển&vỏ

LM52-3890

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Fittings & Enclosures, phụ kiển&vỏ

MOUNTING BRACKET

LM50-1001-1

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Fittings & Enclosures, phụ kiển&vỏ

LM50-1001

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Fittings & Enclosures, phụ kiển&vỏ

LM50-1061

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Fittings & Enclosures, phụ kiển&vỏ

LM97-S006

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Fittings & Enclosures, phụ kiển&vỏ

NEMA ENCLOSURE

LM91-1001

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Fittings & Enclosures, phụ kiển&vỏ

LM91-2001

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Fittings & Enclosures, phụ kiển&vỏ

LM92-1002

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Fittings & Enclosures, phụ kiển&vỏ

LM92-2002

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Fittings & Enclosures, phụ kiển&vỏ

LM92-1202

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Fittings & Enclosures, phụ kiển&vỏ

LM92-2202

Parts&Accessories

Phụ tùng&phụ kiện Flowline

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Parts&Accessories, phụ tùng&phụ kiện

USB FOB ADAPTER

LI99-2001

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Parts&Accessories, phụ tùng&phụ kiện

DC POWER SUPPLY

LC95-2001

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Parts&Accessories, phụ tùng&phụ kiện

INTRINSIC SAFETY BARRIER

LB11-1001

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Parts&Accessories, phụ tùng&phụ kiện

LB12-1001

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Parts&Accessories, phụ tùng&phụ kiện

STROBE ALERT ALARMS

LC09-1004

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Parts&Accessories, phụ tùng&phụ kiện

LC10-1004

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Parts&Accessories, phụ tùng&phụ kiện

LC10-1004-E

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Parts&Accessories, phụ tùng&phụ kiện

LC09-2014

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Parts&Accessories, phụ tùng&phụ kiện

LC09-2034

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Parts&Accessories, phụ tùng&phụ kiện

LC09-2054

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Parts&Accessories, phụ tùng&phụ kiện

LC09-0000

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Parts&Accessories, phụ tùng&phụ kiện

DATAVIEW™ EXPANSION CARDS

LI56-1011

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Parts&Accessories, phụ tùng&phụ kiện

LI56-1201

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Parts&Accessories, phụ tùng&phụ kiện

LI56-1211

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Parts&Accessories, phụ tùng&phụ kiện

LI56-1401

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Parts&Accessories, phụ tùng&phụ kiện

LI56-1411

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Parts&Accessories, phụ tùng&phụ kiện

LIQUID TIGHT CONNECTOR

LM90-1001

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Parts&Accessories, phụ tùng&phụ kiện

VITON® ULTRASONIC SENSOR GASKETS

200128

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Parts&Accessories, phụ tùng&phụ kiện

200129

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Parts&Accessories, phụ tùng&phụ kiện

204038

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Parts&Accessories, phụ tùng&phụ kiện

SWTICH-PAK™ FITTING COMPONENTS

LM45-1001

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Parts&Accessories, phụ tùng&phụ kiện

LM45-1061

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Parts&Accessories, phụ tùng&phụ kiện

LM45-5001

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Parts&Accessories, phụ tùng&phụ kiện

LM45-5061

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Parts&Accessories, phụ tùng&phụ kiện

LM45-7001

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Parts&Accessories, phụ tùng&phụ kiện

LM45-7061

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Parts&Accessories, phụ tùng&phụ kiện

SMART TRAK™ FITTING COMPONENTS

LM10-1001

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Parts&Accessories, phụ tùng&phụ kiện

LM10-1061

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Parts&Accessories, phụ tùng&phụ kiện

LM10-1101

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Parts&Accessories, phụ tùng&phụ kiện

LM10-1161

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Parts&Accessories, phụ tùng&phụ kiện

LM10-1201

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Parts&Accessories, phụ tùng&phụ kiện

LM10-1261

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Parts&Accessories, phụ tùng&phụ kiện

LM10-1301

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Parts&Accessories, phụ tùng&phụ kiện

LM10-1361

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Parts&Accessories, phụ tùng&phụ kiện

LM10-1401

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Parts&Accessories, phụ tùng&phụ kiện

LM10-1461

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Parts&Accessories, phụ tùng&phụ kiện

LM10-1601

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Parts&Accessories, phụ tùng&phụ kiện

LM10-1661

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Parts&Accessories, phụ tùng&phụ kiện

LM10-1701

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Parts&Accessories, phụ tùng&phụ kiện

LM10-1761

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Parts&Accessories, phụ tùng&phụ kiện

LM10-1801

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Parts&Accessories, phụ tùng&phụ kiện

LM10-1861

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Parts&Accessories, phụ tùng&phụ kiện

LM30-1001

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Parts&Accessories, phụ tùng&phụ kiện

LM30-1061

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Parts&Accessories, phụ tùng&phụ kiện

LM40-1001

Flowline Vietnam, đại lý Flowline, Parts&Accessories, phụ tùng&phụ kiện

LM40-1061

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645